UNIX

         

UNIX

UNIX.
1.
2. SHELL
3. SHELL-
4. SHELL-
5. SHELL

System V Bourne Shell
System V.2

Forekc.ru
, , , , , , , , , ,